Sud poal
Der wie ris, in blaue pinguin en dy wenne yn Nederlân. Hy hiet Pinot. De blaue pinguin wie berne in skoft ferline op in iis skots yn Antarktika, by de Súd Poal.

Nederlân is yn it westen fan Europa en Pinot fynt it tige waarm hjir, sels yn de winter. Sa no en dan wurde wy wekker en dan binne alle ramen iepen en Pinot hinget mei syn holle ta't rút út. Lytse iis pegels groeie dan oan syn fleugels! Dit bart allinnich as Pinot syn thús mist.

portret fan Pinot syn heit en mem Oare kearen, as Pinot stil en melankolyk is, witte wy dat hy oan syn heit en mem tinket. Hy is in protte jierren werom fan hûs gien, doe't hy oer it iis kaam fan de Súd Poal nei Nederlân.

Dit avontoer is it ferhaal en Pinot syn berte, sa't hy it ús sels fertelt.
Pinot tinkt oan syn alden
    farut