Der wie ris, in wite kyp dy't allinnich mar dūnsje woe. Syn namme wie Bert. Else jūn foel hy yn sliep en dreamde der fan op in tsjuster toniel te stean. In spot folgjet him wylst hy fan it iene ein nei it oare walst en yn in perfekte arabesque stapt. It publiek hāld de adem yn: hy springt nei in bjusterbaarlike jete. In unmjitbar skoft hinget hy los fan alles.

Doe't hy grut wie, waard de wite kyp dūnser. Hy treedde op yn in protte magnifyke produksies, wźrūnder de klassiekers Hin' Mar en De Sliepende Kyp, en ek noch yn Fokine syn De Fjoer Fūgel, en Martha Graham har Brief oan de Hinnen en Maaitiid yn de Appalachen.

Bert de Kyp is no mei pensioen en hy libbet yn Nederlān, om gewoan wer "gewoan te dwaan". Syn bźste freonen binne Pinot de blaue pinguin, Fang de alligator, en Gyrgos de Matrix bear.

    arabesque


so much depends
upon
sa folle hinget
oan
a red wheel
barrow
in reade
kroade
glazed with rain
water
beslein mei rein
wetter
beside the white
chickens
njonken de wite
kypen

--"The Red Wheelbarrow",
by William Carlos Williams


pirouette developpe

De dūnser yn beweging is in harmony fan libbende foarmen, massas en kontouren, werfan de ūnderlinge relasies hieltiid feroarje troch die 'beweging die't linen docht streamen'. Wy binne tige ūngeskikt foar de stśdzje fan saken yn flux. Wy hālde fźst oan wat stilstiet as wiene dat markerings yn in turbulente gaos. In moderne ingenieur, as foarbyld, dy't it mechanisme fan in rūn draaiende skroef studearet, sil begjinne mei it stil setten fan de motor en it śt inoar te heljen. Dynamyk, romte en tiid -- hja binne tagelyks oanwźzich yn sels de ienfāldigste dūns.

--Pinot*
         Pinot en Chicken
Hin' Mar     De Sliepende Kyp

Scenes śt Hin' Mar en De Sliepende Kyp
mei ynstemming fan "the National Chicken Ballet of Canada"*Pinot hie it fan: Levinson, Andre. "The Spirit of the Classic Dance" yn Theatre Arts Monthly (maart 1925).