P I N O T . C A

thķs kaartsje Bert Kipper Pinot post

Freonen fan Pinot

Chenessa

Willem & Maddie

Bert Kipper

pinot blinking

Avontoeren

Pinot syn heit en mem

Oare taal

Frysk Canadian

Wolkom op myn side

Ik bin in knuffel en ik wenje by Willem en Madeleine dy't net knuffels binne. Op dizze side samelje ik de avontoeren fan mysels en myn freonen. Ik skriuw hjir ek oare skjirrigheden del.

De Fryske ferzje fan dizze side is noch mar krekt begŻn en Willem hat de staverings hifker (spellings kontrole yn it Frysk) noch net hielendal oan de praat. Der sitte dus wis wat fouten yn.

Myn bÍste freon is Bert Kipper, in hoanne mei ballet slippers.